Regulamin Stowarzyszenia SIITT


 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:
  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Termografii
  i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest:
  24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 9A/6.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych,
  nie posiadającym osobowości prawnej.
 5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa w tym własność i inne prawa rzeczowe,
  zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 7. Podstawą działania są postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7.04.1989
  r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Cele Stowarzyszenia to:
  a) działanie na rzecz rozwoju nauki, techniki, gospodarki i obronności kraju, w tym przedsięwzięć
  innowacyjno-wdrożeniowych,
  b) podnoszenie i potwierdzanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  c) tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i
  społecznych,
  d) dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
  e) popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
  f) udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  a) prowadzenie systemu potwierdzania umiejętności zawodowych opartego na wymaganiach Dyrektyw
  Unii Europejskiej,
  b) opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych i gospodarczych oraz tłumaczenie tekstów
  technicznych,
  c) prowadzenie działalności szkoleniowej w formie kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  d) organizowanie imprez naukowo-technicznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
  e) prowadzenie działalności wydawniczej,
  f) przyznawanie odznak, nagród i dyplomów, za wyróżniające wyniki w nauce, twórczości technicznej,
  organizacji i przedsiębiorczości w pracy zawodowej i społecznej,
  § 3
  Środki na realizację celów uzyskuje się z majątku Stowarzyszenia.

§ 4

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd Stowarzyszenia
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy
  członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
  stowarzyszenia z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji zarządu.
 4. Zarząd składa się z czterech osób – prezesa, 2 wice prezesów oraz członka. Kadencja zarządu trwa 2
  lata.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3
  członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
  najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie,
  który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę
  obecnych członków Stowarzyszenia.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  a) wybór i odwoływanie członków zarządu – prezesa, wice prezesów oraz członka,
  b) uchwalanie regulaminu i jego zmian,
  c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 8. Do kompetencji i obowiązków zarządu należy:
  a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  g) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji
  stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca
  zamieszkania członków zarządu,
 9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2 członków organu. W
  przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 10. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
  uzupełnienie ich składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.
 11. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, 2 członków
  zarządu – w tym prezes, działając łącznie.
 12. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga
  uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia Zwykłego oraz udzielenia przez nich
  pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 13. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  a) nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  c) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
  d) przejecie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy
  poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 5

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie posiadająca
  pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych która złoży pisemną
  deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w
  terminie 30 dni od otrzymania uchwały zarządu) do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego
  Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszeni
  b) wykluczenie członka przez Zarząd,
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierć członka,
  e) z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 5. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
  a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
  b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
  c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,

§ 6

 1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn,
  spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.
 2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia Zwykłego bez ograniczeń całym swoim
  majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje
  z chwilą, gdy egzekucja z majątku Stowarzyszenia Zwykłego okaże się bezskuteczna.
 4. Stowarzyszenie nie może:
  a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  b) zrzeszać osób prawnych,
  c) prowadzić działalności gospodarczej,
  d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 7

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
  połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może
  być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych
  członków Stowarzyszenia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora
  oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 8

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może
być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych
członków Stowarzyszenia.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.